Т, У, Ф

 

Тазова кост - една от двете симетрични кости, образуващи с кръста скелета на таза.
Тесен хват - разстоянието между дланите е до 20 см. 
Терапевтика - лечение на болестите. Включва всички използвани от медицината начини – лекарствена, хирургична, психо- терапевтика или терапия. 
Терапия - лечение
Терморегулация - способност на организма да променя в известни граници телесната си температура съобразно адаптивните потребности; съвкупност от физиологични процеси, които осигуряват поддържането на оптимална телесна температура. Механизмите на терморегулацията са:  физичен - за сметка на промени в топлоотдаването на организма;  химичен - за сметка на промени в топлопродукцията в тъканите на организма;  съдов - чрез стесняване или разширяване на съдовете
Тимусна жлеза - жлеза, разположена пред трахеята, съществуваща само в детската възраст. Тя играе роля при защитата от инфекции.  
Тиреоидни хормони -
 хормони, които се синтезират от щитовидната жлеза при наличие на йод. Участвуват в регулация на обмяната на веществата. При някои жени се наблюдават неприятни усещания на нервност, горещи и студени вълни и др. Нарича се още климакс или критическа възраст. 
Топлинно равновесие
 - състояние, при което количеството отдадена от човешкото тяло топлина е равно на количеството произведена топлина и телесната температура се запазва постоянна.
Токсикология - медицинска наука за закономерностите, обуславящи проявите на вредното действие на химичните фактори от жизнената среда върху организма. В зависимост от обекта на изучаване и своята насоченост токсикологията се дели на: лекарствена, военна, клинична, промишлена, съдебна, радиационна и др.
Топлоотдаване - топлообмен между телесната повърхност и околната среда; преход на топлината, получавана в процеса на жизнената дейност. Осъществява се основно: при топлинен комфорт и охлаждане - чрез конвекция, кондукция, при условия на прегряване - чрез изпарение (потоотделяне); незначително количество топлина се отделя и чрез издишания въздух, урината.
Транс-естерифициране - процес на естерификация, при който от позицията на двойната връзка в структурата на мастните киселини зависи вида на ненаситените мастни киселини – транс- и цис- изомери (форми). Високият прием на транс-изомери се свързва с определен здравен риск. 
Транс-изомери на мастни киселини - ненаситените мастни киселини нормално се срещат в цис –форми. При процесите на хидрогениране на мазнините, които се използват при производството на маргарини, част от ненаситените мастни киселини преминават в транс-форми, които имат различни физиологични свойства в сравнение с цис-формите. Например, транс-формите на мастните киселини предизвикват повишаване на холестерола за разлика от цис- формите. 
Транс-мастни киселини - ненаситените мастни киселини нормално се срещат в цис –форми. При процесите на хидрогениране на мазнините, които се използват при производството на маргарини, част от ненаситените мастни киселини преминават в транс-форми, които имат различни физиологични свойства в сравнение с цис-формите. Например, транс-формите на мастните киселини предизвикват повишаване на холестерола за разлика от цис- формите
Тренажори (“гладиатори”) - специализирани машини за трениране, функциониращи най-често на принципите на изометрията или триене. 
Триглицериди - липид, образуван при естерификацията на глицерол с три мастни киселини. Триглицеридите циркулират в кръвта. Техните нормални граници са между 0,5 и 1,8 г/л. 
Трипсин-инхибираща активност - вещества, които потискат активността на ензима трипсин, разграждащ белтъците в червата (трипсинът се отделя от задстомашната жлеза). Някои растения, особено соята съдържат такива трипсин инхибиращи вещества.
Трихинела - вид паразит, които постъпва в човешкия организъм чрез месото, най-често на свинете и глиганите.
Тромбоза - образуване на съсиреци в кръвта.

У

Ултразвукова терапия -  използване с лечебна цел енергията на механичните колебания на еластични среди с честота над 16 kHz. Има изразено противовъзпалително, обезболяващо, антиспастично, подобряващо кръвообращение действие.
Умора - физиологично обратимо състояние, предизвикано от интензивна или продължителна работа; временно понижение на работоспособността, изразяващо се с намалено количество и качество на изпълняваната работа и с функционални изменения в организма. В зависимост от характера на извършваната работа умората може да е: физическа (обща и местна), умствена (нервно-моторна, нервно-сензорна, умствена в тесния смисъл на думата, емоционална, психична и др.), зрителна, слухова и др. Предизвиканите от умората промени се определят по субективни и обективни показатели.
Усвояемост на хранителното вещество - тази част от постъпилото хранително вещество, която се използува от организма в зависимост от преработването, разграждането и степента на всмукването му ( в %); отношението между всмуканото количество хранително вещество и количеството, постъпило в храносмилателния тракт (в %). Усвояемостта на храните от животински произход е около 95%, от растителен - около 80 %. Разчетите за храни обикновено се правят при усвояемост 90 %.
Унилатерално изпълнение - вариант за изпълнение на упражнение, при който в течение на цяла работна серия се натоварва само един крайник. 
Уплътняване -  оформяне чрез избирателно масиране. Използва се принципа на приоритета. Методът е за средно напреднали, напреднали атлети и професионалисти. 
Уреен цикъл - метаболитен път в черен дроб на гръбначни организми; в него токсичният амоняк се обезврежда, като се превръща в урея. 

Ф

ФАД (флавинадениндинуклеотид) - съдържа рибофлавин (витамин B2) и действа като коензим .
Фенилаланин - аминокиселина, участваща в природните белтъци
Феномен на Линхард - слаба консумация на кислород по време на статична работа и свръхконсумацията непосредствено след приключването на работата. Изразеността му зависи от количеството работещи мускули и продължителността на статичното натоварване. Обяснява се със затруднения приток на кръв към съкращаващите се мускули вследствие механичното притискане на съдовете в тях по време на работа и съществено нарастване на кръвотока в скелетните мускули след прекъсване на съкращението им. Важен е като приложение в тренировки на силови спортове: културизъм, бодибилдинг, вдигане на щанги и др. 
Феномен на Сеченов - ускорено възстановяване на работоспособността на работещите мускули в условия на активен отдих. Този феномен е физиологичната обосновка на предимствата на активния отдих при кратковременни прекъсвания на работата или тренировки в сравнение с пасивния отдих. 
Феномен на Шатенщайн - поява на умора у неработило лице, предизвикана чрез хипноза.
Фертилитета - способност на жената да забременее и роди дете. 
Фибрин - неразтворим белтък, образуващ необходимата фиброзна мрежа при съсирване на кръвта
Фиброза -  състояние на разрастване на фиброзна съединителна тъкан, намираща се в ставните връзки, сухожилията, капсулите на ставите и вътрешните органи. Най-честа причина е възпалителен процес.
Физическо натоварване - натоварване предимно на опорно двигателния апарат и свързано със силата, бързината, координацията и интензивността на работните движения; степен на интензивност и продължителност на мускулна работа. Определя се по величината на енергоразхода на организма, по развиваната мощност при движение
Фиксатори - мускули, чиято роля е да задържат частите на скелета в определено положение, превръщайки го така в стабилна опора за мускулите извършители на определено движение.
Фитохимични - присъщи на растенията химични вещества. 
ФКУ(фенилкетонурия) - наследствено заболяване, причинено от липса на ензим, които е нужен за трансформиране на аминокиселината фенилаланин във форма усвоима за организма; може да доведе до забавено умствено развитие, ако не се открие своевременно.
Флавоноиди - най-често жълти кристални съединения с разнообразно биологично действие, срещат се в многобройни представители на растителния свят, обикновено като гликозиди. Съдържат се и в прополиса (пчелния клей).
Флашинг - заливане; принципът флашинг към оптимално, а не към максимално кръвонапълване на работещите мускули.
Фосфолипиди - липиди, изграждащи клетъчните мембрани на всички живи клетки. 
Фракциониране - разделяне на фракции. 
Функционално натоварване
 - дозирано натоварване на орган, мускул или мускулна група, имащо за цел да изяви или повиши техния обем  и функционални възможности.
Фруктоза - естествена захар в плодовете и меда; нарича се още плодова захар.

Функционална проба - вид изпитание на реакциите на организма или на отделни негови системи, органи или функции чрез определено дозирано функционално натоварване - на велоергометър, пътека, степер - чрез задържане на дишането или други двигателни задачи. 

 

{START_COUNTER}