П, Р, С

 

Парентерално хранене - хранене, което се осъществява чрез вливане на хранителни вещества под формата на разтвори директно в кръвта. Прилага се когато има тежки нарушения във всмукването на хранителните вещества от стомашно-чревния тракт, свързани с различни заболявания. 
Патогенен - болестотворен, способен да предизвика заболяване. 
Патогенност - способност за предизвикване на заболяване.
Патофизиология - наука, изучаваща нарушенията на нормално протичащите процеси в организма, нарушения, отговорни за появата на болестите. 
Перга - пчелен продукт.
Перименопауза - периода, през който производството на сексуални хормони в тялото на жената рязко намалява и настъпва менопаузата. Няколко години преди и след преустановяване на менструацията. 
Пиезо кристали - кристали, които проявяват пиезоелектричен ефект. Пиезоелектричен ефект представлява пораждане на противоположни електрически товари на срещуположните страни на кристал при разтягане или свиването му.  
Пикова флексия
 - методика, с която се поддържа пределно изометрично напрежение на работещите мускули, когато се намират в напълно съкратено състояние( флексия)
Пикочна киселина - безцветни кристали; соли - урати (бъбречни камъни); съдържа се в гуаното (екскременти на птици и влечуги) като краен продукт на N-обмяна. Изолирана е за първи път през 1776 г. от бъбречни камъни. 
Популационни групи -
 групи, които съдържат индивиди със сходни характеристики - пол, възраст, начин на хранене, навици, професия и др. Тези групи са обект на изучаване на научната дисциплина епидемиология
Превенция - избягване появата или разпространението на болестите. 
Преестерификация - среща се при мазнините и представлява модифициране на същите чрез прегрупиране на мастните киселини, включени в триглицеридите (основните мазнини). 
Прекурсор - вещества, от които в организма се образуват други биологично активни вещества, например растителният пигмент бета каротин е прекурсор на витамин А, защото в организма той се превръща в този витамин.  
Претренираност
 - състояние на намалена работоспособност по различни причини: претоварване с физически занимания, неправилно дозиране на натоварването в една или всички мускулни групи. Симптоми: бързо уморяване, забавено възстановяване, увеличена пулсова честота, намалена жизнена вместимост, главоболие, апатичност, необоснована загуба на тегло  и др.
Пресбикардия - възрастово обусловено понижение на способността на сърцето адекватно да реагира на натоварвания, въздействия
Преформиране - продължителен тренировъчен режим за промяна пропорциите на мускулните групи, една спрямо друга, съобразно личната скелетна конструкция на трениращия.
Проба на Тютъл - проба с натоварване за оценка на функционалното състояние на сърдечно - съдовата система по промените в пулсовата честота.
Провитамин - предшественик на витамин; химическо вещество, необходимо за произвеждане на витамини.
Прополис - пчелен клей, пчелен продукт с благоприятни ефекти при възпалителни заболявания на лигавиците. 
Пропорция - съотношение в развитието на различни мускулни групи и части на тялото.
Простагландини - хормоноподобни субстанции, подпомагащи регулацията на имунната система.
Профилактика - цялостна система от мерки за избягване появата или разпространението на болестите. 
Псориазис - кожно заболяване. 
Пулс - ритмични колебания на стените на кръвоносните съдове, синхронизирани със сърдечния ритъм. Има венозен, артериален и капилярен пулс.

Р

Разгряване -  комплекс от различни движения с нарастваща интензивност с цел подготовка за същинската тренировка. Цели: да се активизират двигателната, централната нервна система, кардио-респираторната, метаболиззма и т.н., за да се ускори вработването на организма към следващото натоварване.
Разгъване - екстензия. Движение по напречно- хоризонталната ос, костите се отдалечават помежду си в хоризонтал поради увеличаване на ъгъла между тях.
Режим на хранене - начин на разпределение и приемане на храна през денонощието; количествена и качествена характеристика на храненето, включваща кратността (броя на приемите), интервалите между тях, времето на приема на храна, разпределението й по енергийна стойност и химичен състав, поведението по време на хранене.
Резистентност - устойчивост на организма спрямо увреждащото действие на факторите на средата.
Резорбция - всмукване, поглъщане чрез всмукване.
Релаксация - разхлабване, отпускане, намаляване на напрежението на някоя от системите: двигателна, нервна и др.
Ресничест епител - покритие на лигавицата на някои храносмилателни органи, във форма на реснички, увеличаващи контактната повърхност между хранителните субстанции и клетките. 
Референтни стойности - препоръчителните дневни стойности за прием на хранителните вещества (въглехидрати, липиди и белтъци), микро и макро елементите, витамини.
Рибофлавин - (лактофлавин, вит. В2 или вит. G) — производно на изоалоксазина
РНК - рибонуклеинова киселина
Ротация - завъртане; движение по ос, следваща дължината на костта. Завъртане навътре - пронация ; завъртане навън - супинация
Ръб на чашката на таза – издатина над вдлъбнатината на тазовата кост.

С

Салмонелоза - остро инфекциозно заболяване, хранителна токсикоинфекция, предизвикана от бактерии от рода Salmonella, попаднали в организма на човека с хранителни продукти от животински произход (месо, яйца, мляко, риба и др.) 
Салмонели - вид бактерии, които са честа причина за хранителни отравяния, постъпват в човешкия организъм най-често при консумация на яйца, замърсени с тези бактерии. 
Свободните радикали - високореактивни молекули или съединения, които се образуват в организма при някои процеси и под въздействие на външни фактори като радиация, ултравиолетови лъчи, лекарства, замърсители на околната среда и др. Те предизвикват верижни окислителни процеси, които увреждат клетките и са в основата на редица заболявания.
Свободни тежести - дъмбели, щанги, гири и пудовки. 
Свръхтегло - наднормено тегло.
Синергизъм - едновременно и допълващо се действие на някои мускули. Явлението е най- характерно за базови упражнения в тренировката.
Синергисти - мускули, които имат подпомагаща (второстепенна) роля в движението, извършвано от динамистите.
Статисти - мускули, които коригират или стабилизират динамистите. 
Статична мускулна работа - моментът на действащата сила е по – малък или равен на съпротивителната сила. Видимо не се извършва движение. Подобна дейност извършват мускулите фиксатори и неутрализатори.
Стрес - процес на интензивни промени за дадена система, в отговор на дразнение от 
въздействащ върху нея фактор.
Стречинг - разтягане. 
Скор (аминокиселинен) - показател за биологичната ценност на белтъка; процентно отношение на относителния дял на дадена незаменима аминокиселина в общото съдържание на такива аминокиселини в изследвания белтък към препоръчвания относителен дял (стандартна стойност).
Стойност (биологична) - степен на съответствие на състава на храната спрямо потребностите на организма от отделни хранителни вещества. Определя се от съдържанието на незаменими хранителни съставки (незаменими аминокиселини, полиненаситени мастни киселини, витамини, микроелементи). При оценката на биологичната стойност се вземат пред вид: видът, количеството и съотношението на хранителните вещества (особено на незаменимите хранителни съставки); наличието на биологично активни нехранителни вещества; усвояемостта на хранителните вещества; измененията на хранителните съставки и натрупването на вредни вещества при преработването и съхранението на хранителните продукти; биологичното им действие върху организма и др.
Стойност (енергийна - за храни) - количеството енергия (J), което се освобождава при окисляването в организма на 1 гр. от хранителното вещество; енергийната стойност на белтъците и въглехидратите е 16,7 kJ, а на мазнините - 37,7 kJ.  
Стойност ( хранителна) - включва биологичната и енергийната стойност; зависи от химичния състав (съдържанието на основни хранителни вещества), от енергийната стойност и от вкусовите качества на хранителните продукти.
Стрес - състояние на напрежение в организма, което възниква при определена степен на действие на фактор на средата и се проявява с т. нар. адаптационен синдром. Стресът е общ знаменател на всички приспособителни реакции на организма, това е общото, което остава след отделянето на специфичните изменения, характерни за всеки фактор. Наред с понятието “стрес” се използува и понятието стрейн (напрежение).   
Супиниран хват (под хват) - дланите хващат лоста отдолу. 

Суплементиране - добавяне в храната на вещества, които се намират в нея в недостатъчни количества или изобщо липсват или са разрушени при обработката й, но са нужни на организма за нормалното протичане на жизнените процеси (напр. витамини). 

 

{START_COUNTER}